Βοήθημα Οικογ. – Επαγγ. Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Βοήθημα Οικογ. – Επαγγ. Αυτοτέλειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Βοήθημα Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

1. Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας

Αίτηση δικαιούχου.
– Για Αίτηση Τέκνου Μετόχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

– Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).

2. Λόγω τέλεσης γάμου

Αίτηση δικαιούχου.
– Για Αίτηση Τέκνου Μετόχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

– Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (μόνο εφόσον έχει τελεστεί πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου τέκνου)

3. Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας

Αίτηση δικαιούχου.
– Για Αίτηση Τέκνου Μετόχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

– Για Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου κάντε κλικ εδώ σε μορφή pdf, εδώ σε μορφή word

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ατομικού τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε Τράπεζα Πειραιώς.
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου.
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για τους εν ενεργεία).
Βεβαίωση αποδοχών, από την οποία να προκύπτει ο τελευταίος μισθολογικός βαθμός του γονέα καθώς και η ημερομηνία λήψης αυτού (για τους εν ενεργεία).
Πρωτότυπη Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή ΚΕΠ , από την οποία αποδεικνύονται οι σοβαροί λόγοι υγείας του δικαιούχου τέκνου

4. Λόγω αποστρατείας 2412/Φ.951/360/431347 (άρθρο 3, παρ. 3)

Αίτηση Μετόχου σε pdf, Αίτηση Μετόχου σε word

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου, κοινού λογαριασμού των γονέων και των δικαιούχων ανήλικων τέκνων σε Τράπεζα Πειραιώς.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του/της μετόχου.
Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας του/της μετόχου.
Βεβαίωση μη χορήγησης συντάξεως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αρέσει σε %d bloggers: