Συμμετοχή του ΣΑΣΜΥ στην “Συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥ με ΥΕΚΑ(Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)”

Συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων ΑΣΣΥ με ΥΕΚΑ

Την Πέμπτη 15 Φεβ. 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νικόλαο Μιλαπίδη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι κες Ελίνα Γιωτάκου, Μ.Υ της ΓΓΚΑ και Μαρία Νάστου, νομική σύμβουλος.
Από πλευράς του Συντονιστικού συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (Σ.Α.Σ) & Συντονιστικού Σμχος ε.α. Βασίλειος Τσιλιγιάννης, ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) Τχης (ΑΤΘ) Γεώργιος Κυλινδρής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ) Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Παύλος Σοφικίτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ) Ταξχος ε.α. Γεώργιος Ρούσσος και ο Σμχος ε.α. Ευθ. Γκιτέρσος, Αν. Γραμματέας του Σ.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού αρχικά παρουσίασε την αντιπροσωπεία. Ενημέρωσε τον κ. Μιλαπίδη για τη δομή, το σκοπό και τους στόχους του συντονιστικού και έκανε την εισαγωγή για τα θέματα που παρουσιάστηκαν. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Κυλινδρή που παρουσίασε θέματα που αφορούν κυρίως τους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των κλάδων των ΕΔ:
1ο. Αναπροσαρμογή Κόστους Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας της παρ. 4 του άρθρου 22, Ν.3865/10: Προσαύξηση κατά τρία (3) έτη με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας (επαναφορά εισφορών στο 6,67%).
Απάντηση ΥΕΚΑ: Διαγνώσθηκε από την συζήτηση ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί, παρά ταύτα θα εξεταστεί.
2ο. Νομοθέτηση δικαιώματος αναγνώρισης μιας επιπλέον 5ετίας: Δυνατότητα αναγνώρισης μιας επιπρόσθετης πενταετίας σε όσους αποδεδειγμένα έχουν υπηρετήσει σε μονάδες εκστρατείας.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Θα εξεταστεί, θα πρέπει να συμφωνήσει και το ΥΠΕΘΑ.
3ο. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό Αποφοίτων ΑΣΣΥ που αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως με τη συμπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας ενώ ανήκουν στον Ν. 3865/10.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Ανεπαρκής δημοσιονομικός χώρος για τόσο μεγάλη κατηγορία αιτούντων.
4ο. Επαναφορά του Ποσοστού Αναπλήρωσης από 40,01 – 45,00 έτη Ασφάλισης με προσαύξηση 2% ανά έτος.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Αργά ή γρήγορα θα αλλάξει, δεν υπήρξε περαιτέρω διευκρίνιση.
5ο. Προσθήκη των Ναρκαλιευτών του Στρατού Ξηράς στο άρθρο 43Α στο π.δ. 169/2007».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Το θέμα διευθετείται οριστικά.

Ακολούθως έλαβε το λόγο ο κ. Τσιλιγιάννης, που παρουσίασε τα παρακάτω θέματα:

6ο. «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) των Ν. 3863/10 & Ν. 3865/10»: Κατάργηση. Κατ’ ελάχιστον, επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας, με υπολογισμό των κρατήσεων ανά κλιμάκιο.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Το θέμα μεταφέρθηκε για το επόμενο έτος, προκρίνοντας τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας. Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να παραδώσει κοινή μελέτη, ώστε η ΕΑΣ να γίνει δικαιότερη και αναλογικότερη, όπως μας ειπώθηκε.
7ο. «Εφαρμογή των ακυρωτικών υπ΄αριθμ. 2192/2014 & 1128/2016 αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ για επαναφορά των συνταξίμων αποδοχών των συνταξιούχων στρατιωτικών που αφαιρέθηκαν το 2012 και επανήλθαν μόνο κατά 50% αυτών».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Η απάντηση είναι πως δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
8ο. «Επανυπολογισμός σύνταξης Αξιωματικών προερχομένων από ΑΣΣΥ (3/35 «έτη ΚΟΝΔΥΛΗ)».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Θα μελετηθεί.
9ο. «Απεμπλοκή / Απεξάρτηση Στρατιωτικών από τον ΕΦΚΑ».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Αποτελεί θέμα γενικότερης πολιτικής.
10ο. «Εισφορά 0,20 υπέρ Συλλογικών Οργάνων Συνταξιούχων»: Αιτήθηκε η επιδότηση να χορηγείται και σε Συλλόγους.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Είναι γνωστό αίτημα κι άλλων Συλλόγων κι εξετάζεται.
11ο. «Διαγραφή των Μετοχικών Ταμείων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Έχουν δημιουργηθεί πράγματι στρεβλώσεις και αδικίες.
12ο. «Προσωπική Διαφορά»: Αιτήθηκε η αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης στο ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης για παλαιούς και νέους συνταξιούχους, ώστε να αρθεί η αδικία για όλους.
Απάντηση ΥΕΚΑ: Δεν υπήρξε απάντηση.
13ο. «Στελέχωση του Δ.Σ. ΕΦΚΑ & με Στελέχη των Αποστράτων».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Είναι δίκαιο ως αίτημα και θα μελετηθεί.
14ο. «Παροχή κινήτρου – Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου Θητείας Στρατευσίμων».
Απάντηση ΥΕΚΑ: Θα το μεταφέρουν θετικά, αν και ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος.

Η παρουσίαση, από την πλευρά των αντιπροσώπων των συλλόγων ΑΣΣΥ ήταν καλά οργανωμένη με καλή γνώση των θεμάτων, με αποτέλεσμα να γίνει μια ειλικρινής και ουσιαστική συζήτηση με παρεμβάσεις – επεξηγήσεις και τελικά ειλικρινή ενημέρωση από τον κ. Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.
Ζητήθηκε από τον κ. Γενικό Γραμματέα να είμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία με το ΥΕΚΑ, ώστε γενικότερα ή ειδικά θέματα που τυχόν προκύπτουν να μπορούν να επιλύονται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα.
Επιπλέον το Συντονιστικό ενεχείρισε στον κ. Γενικό σχετικό υπόμνημα, συμπληρωμένο με υποστηρικτικά κείμενα επί των θεμάτων, για να είναι πιο πειστικά και κατατοπιστικά.

Το συντονιστικό αποφοίτων ΑΣΣΥ υπόσχεται ότι οργανωμένα και μαχητικά θα συνεχίσει να προωθεί προβλήματα που ανακύπτουν και προτρέπει στα μέλη του, αλλά και σε όλους τους αποφοίτους των ΑΣΣΥ να στηρίξουν τους συνδέσμους με προτάσεις και λύσεις
Μαχητικά και σε συντονισμό με τις συγγενείς συλλογικότητες των στρατιωτικών, αλλά και των άλλων εργαζομένων και συνταξιούχων θα πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε πειστικά και αποτελεσματικά τα κοινά μας προβλήματα.
Τίποτα δεν θα μας χαρισθεί, όλα θα πρέπει να τα κερδίσουμε με αγώνα και ενότητα ώστε να διατηρήσουμε τα κεκτημένα για εμάς και να βελτιώσουμε αυτά που παραλάβαμε για τους νεότερους συναδέλφους.
Οι σχολές ΑΣΣΥ και των τριών κλάδων πρέπει να αναβαθμιστούν και οι Απόφοιτοι των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών να λάβουν αυτό που τους αξίζει.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *